ගෑස් වලට පිලියමක් , සාක්කුවට වාසියක්

විද්‍යා හා තාක්ෂණ ජනාධිපති සම්මානය දිනූ , ජාතික පේටන්ට් බලපත්‍රය ලැබූ ඔබගේ ආහාර පිසීම සඳහා කදිම ලිප, ජනලිප. 

අද වෙළදපොලේ ඇති අනාරක්ෂිත ව්‍යාජ අගුරු ලිප් සමග සංසන්ධනය කල විට ජනලිප අධික උෂ්ණත්වයක් දරා ගත හැකි විශේෂිත මැටි බඳක් සහ චීනචට්ටි අඟුරු පිළිස්සීමේ බඳුනක් සමඟ නිර්මාණය කර ඇති එකම ලිප වේ. 

කදිම වාසියක්

ඉක්මන් කරන්න මුදල් ඉතිරිකර ගන්න, පරිසරය රැක ගන්න ඔබත් අදම මිලදී ගන්න, ජනලිප.

ජනලිප භාවිතයෙන් ඇති වාසි

cq;fsJ vhpj;jy; Njitfis epiwNtw;w …

ජනලිපෙහි ඇතුළත්වි ශේෂාංග

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.